Welkom bij psychologenpraktijk Kuppens

Welkom op de website van Psychologenpraktijk Kuppens in Amsterdam. Mijn naam is Cor Kuppens. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Het praktijkadres is Cornelis Anthoniszstraat 28-huis. In de praktijk zijn nog verschillende andere psychologen werkzaam.

In mijn werk als psycholoog staan laagdrempeligheid, persoonlijke aandacht, betrokken professionaliteit en resultaatgerichtheid op de eerste plaats. Ik ga uit van uw hulpvraag en pas de behandelmethoden daarop aan. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring, voldoe aan alle registratie-eisen en heb contracten met alle verzekeraars.

Voor informatie over aanmelding en wachttijd, zie kopje Eerstelijnspsychologie. Voor mijn kwaliteitsstatuut zie hieronder.

Vanaf 1 januari 2017 meet ik de tevredenheid van mijn cliënten over de behandeling m.b.v. een klanttevredenheidsvragenlijst (de zgn CQi). Over het eerste halfjaar van 2017 zijn de resultaten als volgt (op basis van acht teruggestuurde vragenlijsten): tevredenheid over de behandeling: 8,25; waarschijnlijkheid waarmee de behandelaar aan anderen zal worden aangeraden: 8,5.

Overigen kunt u ook op “Zorgkaart Nederland” uw bevindingen en tevredenheid aangeven.

 

Kwaliteitsstatuut:

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Kuppens

Naam regiebehandelaar: Cor Kuppens

E-mailadres: kuppens080@hetnet.nl; camkuppens@spelamersfoort.nl

KvK nummer: 57503664

Website: www.psychologenpraktijkkuppens.nl; www.spelamersfoort.nl BIG-registraties: 19050794625

Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog NIP

Basisopleiding: Doctoraal Psychologie

AGB-code praktijk: 94060066 AGB-code persoonlijk: 94000281

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Doelgroep: personen van 18 jaar en ouder Problematiek: stemmingsstoornissen; angststoornissen (incl. PTSS); somatoforme stoornissen; lichte persoonlijkheidsproblematiek; levensfaseproblematiek; relatieproblemen; seksuologische vragen (seksuele dysfunctiesl vragen rond geaardheid of voorkeuren); burnout Behandelvormen: gesprekstherapie; CGT; EMDR; seksuologische behandeling; relatietherapie

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

In Amsterdam: Merith Cohen de Lara, Carina Koele, Eva van Ormondt, Marion Stronks, Miriam

Prinsen, Saskia Overing-Bots In Amersfoort: Astrid Bouwhuis, Frans Dembinski, Miriam Prinsen, Moniek Riemersma, Trix de Jong, Theo Hövels

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Anders: Psychiater

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Amsterdam: Ruud van den Enden, POH-GGZ; huisartsen van Medisch Centrum Roelof Hart

Amersfoort: Huisartsen en POH-GGZ van huisartsenpraktijken Soesterkwartier, Orion en Sagenhoek

Psychiater Cassandra Zuketto (BIG registratie 99048511901

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Bij behoefte aan overleg over doorverwijzing, medicatie, op- en afschaling. De psychiater wordt geconsulteerd bij diagnostiek en/of medicatievragen. Met de directe collega-psychologen is er intensief intercollegiaal overleg en intervisie.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

De dienstdoende huisarts van de huisartsenpost, die zo nodig naar de GGZ-crisisdienst kan doorverwijzen

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: als psycholoog kan ik niet direct de crisisdienst inschakelen

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Met alle verzekeraars: Zilveren Kruis (incl. Achmea, Prolife, OZF, Interpolis, FBTO, Avero); CZ (incl. Delta Lloyd en OHRA); Menzis (inc. Anderzorg); VGZ; Multizorg en DSW

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.psychologenpraktijkkuppens; www.spelamersfoort.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: www.psychologenpraktijkkuppens.nl; www.spelamersfoort.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: https:www.lvvp.info

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Klachtencommissie van Psychologen Oud Zuid (waar mijn praktijk in Amsterdam onderdeel van is); Klachtencommissie van SPEL Amersfoort; Mocht u over deze oplossing niet tevreden zijn, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Deze kan u informatie geven en bemiddelen. www.LVVP.info, klachtencommissie-nvvp@kbsadvocaten.nl, tel. 030-2364338.

Link naar website: www.psychologenpraktijkkuppens.nl; www.splamersfoort.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Klachtenfunctionaris van het LVVP: bereikbaar via 030-2364338 of klachtencommissienvvp@kbsadvocaten.nl

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: www.LVVP.info

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Amsterdam: Merith Cohen de Lara Amersfoort: Astrid Bouwhuis

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologenpraktijkkuppens.nl; www.spelamersfoort.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): In Amsterdam: aanmelden kan telefonisch: ik ben op twee telefoonnummers bereikbaar (0206862660 of 06-40311756); indien ik niet kan opnemen bel ik z.s.m. terug. Aanmelding kan ook via aanmeldformulier op twee websites, nl. www.psychologenpraktijkkuppens.nl of www.psychologenoudzuid.nl. Binnen twee tot vier weken wordt het intakegesprek gepland; de behandeling sluit daar direct op aan. Ik doe lf zowel de intake als de behandeling. In Amersfoort: aanmelding kan via de secretaresse, 033-4637617 (elke werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur;daarbuiten is er antwoordapparaat) of aanmeldformulier op www.spelamersfoort.nl. Ik doe zowel de intake als aansluitend daarop de behandeling

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Cor Kuppens

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie         Omschrijving

9401                     gz-psycholoog, 1e lijn

9406                     gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Meestal niet; in geval van twijfel consulteer ik psychiater Zuketto

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Cor Kuppens

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie         Omschrijving

9401                     gz-psycholoog, 1e lijn

9406                     gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: Cor Kuppens

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie         Omschrijving

9401                     gz-psycholoog, 1e lijn

9406                     gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Voorafgaand aan of tijdens het eerste gesprek krijgt de cliënt schriftelijk of via email informatie over de praktijkgegevens, contactmogelijkheden, de procedure, vergoeding, etc. Er wordt na informed consent een afsprakenformulier ondertekend; na de intake wordt het behandelplan besproken en ondertekend. Tijdens de behandeling wordt regelmatig het verloop geëvalueerd. Voor en na en soms tussentijds worden ROM-metingen gedaan en met de cliënt besproken. Bij tussentijdse vragen of problemen kan de client mailen of bellen.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Regelmatig wordt het verloop met de cliënt besproken; er vinden ROM-metingen plaats; aan het eind vindt een evaluatief eindgesprek plaats; na afloop stuur ik een klant-tevredenheidsvragenlijst toe.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: ongeveer drie maanden

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

mondeling in intakegesprek (of het klikt) en tussentijds; na afloop met een klanttevredenheidsvragenlijst

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening

Naam: Cor Kuppens

Plaats: Amsterdam

Datum: 15-10-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja