Eerstelijnspsychologie

Wat is en doet een eerstelijnspsycholoog?

Een eerstelijnspsycholoog is een universitair opgeleid psycholoog die zich na zijn afstuderen heeft gespecialiseerd in de eerstelijnsgezondheidszorg. Kenmerkend voor eerstelijnspsychologie is dat de hulp kortdurend is (tussen vijf en vijftien gesprekken), dat de eigen vraag of het probleem van de cliënt uitgangspunt is, dat de hulp in de eigen buurt wordt aangeboden en dat er een zo kort mogelijke wachtlijst is. Overigens is sinds begin 2014 de officiële benaming voor eerstelijnspsychologische zorg veranderd in Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ).

Mensen kunnen het moeilijk hebben met zichzelf of in de omgang met anderen. Soms lukt het niet om er op eigen kracht uit te komen. Dan kunnen gesprekken met een psycholoog nuttig zijn. Heeft u psychische problemen zoals angsten, somberheid, schuldgevoelens, last van dwanghandelingen, problemen in relaties, seksuele problemen, problemen met uw werk, studie of juist met werkloosheid, problemen met ouder worden? Heeft u lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, of benauwdheid, mede veroorzaakt of verergerd door spanning of stress? Denk niet te snel dat u er alleen moet uitkomen. Of dat alles erger moet worden voordat u hulp kunt krijgen. Samen met een psycholoog kunt u rustig onderzoeken hoe de klachten zijn ontstaan, wat de klachten in stand houdt en vooral natuurlijk hoe de klachten kunnen verminderen of verdwijnen.

Behandelvormen

Ik maak gebruik van verschillende behandelvormen, waaronder gesprekstherapie, (cognitieve) gedragstherapie, EMDR en relatiegesprekken. Eventueel bestaat ook de mogelijkheid voor online therapie. Ook werk ik graag met huiswerkopdrachten en raad ik regelmatig aan om thuis een boek te lezen over de problematiek.  Ook kan de behandeling van verschillende klachten ondersteund worden door online programma’s, zgn. e-health programma’s, waardoor je thuis op je computer over je klachten kunt lezen of ermee aan de slag kunt. Ik maak gebruik van de programma’s van Therapieland. Deze kunt u desgewenst op eigen gelegenheid doorlopen, of we kunnen het integreren in de sessies.

Aanmelding en verwijzing

Als cliënt kunt U zichzelf aanmelden via het aanmeldformulier op deze website (zie onder Contact). U kunt zich ook telefonisch aanmelden via telefoonnummer 06-40311756. Ik kan de telefoon niet altijd direct opnemen: ik bel u dzo spoedig mogelijk terug wanneer u uw naam en telefoonnummer op de voivcemail inspreekt.

Veel cliënten worden verwezen door  huisarts of door een praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg, werkzaam in een huisartsenpraktijk (de POH-GGZ). Na aanmelding wordt binnen een paar dagen contact opgenomen en een afspraak gemaakt. De wachttijd is nu zes weken (peildatum: 27-03-2024) tot de intake. Na de intake wordt de behandeling gestart één of twee weken na het intakegesprek. De wachttijd is niet afhankelijk van de verzekering: voor iedereen geldt dezelfde wachttijd.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met mij opnemen. Algemeen geldt, dat u altijd uw zorgverzekeraar kunt vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn namelijk de maximaal aanvaardbare wachttijden, die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zg. Treeknormen).

De verwijzer wordt, na uw toestemming daarvoor, op de hoogte gesteld van de start van de behandeling. Na afloop van de behandeling krijgt de verwijzer een kort verslag van verloop en resultaat van de behandeling, tenzij U dat niet wenst. Soms overleg ik met verwijzers in concrete gevallen over doorverwijzing of medicatie, maar ook dan alleen met uw medeweten en toestemming.

Klachtenregeling

Wanneer u van mening bent dat ik als uw behandelaar op enige wijze onjuist heb gehandeld, kunt u dat op de volgende manieren aan de orde stellen.

Allereerst bestaat natuurlijk de mogelijkheid om het bij mij zelf ter sprake te brengen. Ik zal uw klacht serieus nemen en met u naar een oplossing zoeken. Dit kan via een gesprek, maar u kunt ook bellen, mailen of schrijven.

Vindt u dat moeilijk of heeft het niet het gewenste resultaat, dan kunt terecht bij de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Deze beroepsvereniging verschaft informatie en kan bemiddelen. Klik voor meer informatie hierover op onderstaande link:

LVVP Klachtenregeling

Contacten met andere hulpverleners

Met een aantal grote groepspraktijken van huisartsen in de directe omgeving (Huisartsen Van Baerle en Medisch Centrum Roelof Hart) is direct contact, m.n. name door de nauwe samenwerking met hun POH-GGZ, Ruud van den Ende. Ook met andere huisartsen in de omgeving heb ik regelmatig contact over verwijzing en behandelmogelijkheden, in het bijzonder met POH-GGZ Karin Vermond van huisartsenpraktijken Rivierenbuurt en Trompenburg.

In het geval dat blijkt dat intensievere behandeling nodig is, overleg ik met u wat de mogelijkheden zijn, neem ik contact op met de verwijzer en indien gewenst ook met uw toekomstige behandelaar uit de Specialistische GGZ om de verwijzing zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In het praktijkpand waar ik zit, werken ook andere psychologen, met wie ik overleg over onderlinge doorverwijzing, etc. We hebben een samenwerkingsverband, Psychologen Oud Zuid geheten. Ik ben tevens lid van het regionale netwerk van vrijgevestigde psychologen voor Amsterdam en omgeving, de SVPA, evenals van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, de LVVP. Beide verenigingen zetten zich in voor betere samenwerking met verwijzers en andere hulpverleners, door onder meer door afspraken over verwijzing, consultatie, en wederzijdse informatievoorziening.

Wat te doen in geval van crisis

In geval van een acute crisis kunt u contact op te nemen met uw huisarts of diens vervanger. Deze kan zo nodig de Crisisdienst inschakelen.